Nieuws

Nieuwe strategische visie Greenport Noord-Holland Noord

Samen werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord


Agribusiness

Aalsmeer
Greenport NHN presenteert een nieuwe strategische visie als basis voor het verder versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord. Binnen deze visie worden vier thema’s onderscheiden:  1) Versterken imago en positionering, 2) Innovatie in de praktijk brengen, 3) Toekomstbestendige arbeidsmarkt en 4) Economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Deze vier thema’s sluiten aan bij de ambitie om te blijven voldoen aan de eisen die maatschappij, milieu, de markt en omgeving aan de agrarische sector stelt, terwijl er tegelijkertijd ruimte blijft voor ontwikkeling en economische groei. De agribusiness staat voor grote opgaven om in de toekomst op een economisch en maatschappelijk rendabele wijze te blijven ondernemen. Deze opgaven zijn divers van aard en raken de verantwoordelijkheid van ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen partners in de regio.

Greenport: de kracht zit in het samen optrekken

‘Misschien wel het belangrijkste kenmerk van elke greenport en dus ook van Greenport Noord-Holland Noord is dat er écht intensief samengewerkt wordt over de breedte van de keten’, aldus Rien van Tilburg (Voorzitter college van bestuur Clusius College & voorzitter stichtingsbestuur Greenport NHN). ‘De samenstelling van de stuurgroep – met producenten, handel/toeleveranciers, logistiek, overheden, kennisinstellingen en onderwijs – geeft de breedte van de samenwerking goed weer. En dat leidt dus weer tussen samenwerking tussen sectoren, waarbij innovaties in de ene sector ook van waarde blijken te zijn voor de andere. Of denk aan samenwerking in de keten, bijvoorbeeld om ketenverkorting te bewerkstelligen en de logistiek te verbeteren. Maar ook samenwerking met overheden; denk hierbij aan vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid, energie en ruimtelijke ordening. En natuurlijk samenwerking met kennisinstellingen en het onderwijs om innovaties te versnellen en om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers te hebben. Met de strategische visie van Greenport NHN geven we richting aan de impact die we komende jaren met elkaar willen creëren.’

Achtergrond strategische thema’s

De strategische thema’s geven richting aan de programmalijnen waarlangs Greenport NHN samen met partners initiatieven wil ontplooien. Dit zijn de onderwerpen waar op ingezet moet worden om de visie te realiseren.

Thema 1: Versterken imago en positionering
Imagoversterking en zichtbaarheid van de agribusiness vergroten, zodat mensen en middelen naar de regio komen en daar ook blijven, draagvlak ontstaat voor gestelde ambities en beleid optimaal bijdraagt aan de opgaven van de agribusiness.

  • Thema 2:Innovatie in de praktijk brengen
    Zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, middelen en netwerk, zodat zij hun bedrijven toekomstbestendig kunnen maken door toepassing van innovaties.
  • Thema 3: Toekomstbestendige arbeidsmarkt
    Zorgen voor voldoende arbeidskrachten met de juiste vaardigheden en kennis, zodat agribusiness ondernemers kunnen blijven ondernemen en innoveren.
  • Thema 4: Economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling
    Zorgen voor ruimtelijke ontwikkeling van de agribusiness waarin opgaven voor economie, energie, klimaat, milieu en logistiek in samenhang worden aangepakt met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.

Greenport NHN: dat zijn wíj

Een netwerk van regionale partners in én rondom de agribusiness: Greenport NHN. Ons netwerk richt zich op de gemeenschappelijke opgaven, waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich in herkennen, en die bijdragen aan een toekomstbestendige agribusiness. Nieuwe (maatschappelijke) uitdagingen samen aanpakken en stimuleren van ondernemers, overheden, onderwijs en elkaar om de economische waarde van de agribusiness in de regio te behouden. Greenport NHN: dat zijn wij allemaal.

Lees hier de strategische visie

De strategische visie is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van de provincie Noord-Holland.

Vorig bericht 6 faillissementen waaronder Frans Kelders Cuisinier
Volgend artikel 5 Faillissementen in Noord-Holland waaronder Amstelside B.V.

Nu op WijNoordHolland