Nieuws

Besluiten Provinciale Staten van 30 september 2019

In de Statenvergadering installeerde commissaris van de Koning Arthur van Dijk 3 duo-commissieleden, van de fracties FvD, PVV en PvdD


Besluiten Provinciale Staten van 30 september 2019

Haarlem
Verder discussieerden Statenleden en gedeputeerden over stikstofmaatregelen naar aanleiding van het rapport ‘Niet alles kan’ van de Commissie Remkes, en spraken zij over regionale energiestrategieën. Ook benoemden Provinciale Staten (PS) de nieuwe voorzitter en een vast jurylid van de Ribbius-Peletier Penning.

200 jaar Uithoorn

Vandaag maakt de gemeente Uithoorn precies 200 jaar deel uit van Holland, sinds 1840 Noord-Holland geheten. Ter gelegenheid van dit jubileum waren het college en de raad van deze gemeente te gast bij Provinciale Staten. Burgemeester Heiliegers sprak de Statenleden toe en overhandigde een historische prent van Uithoorn en een roos uit De Kwakel.

Installatie duo-commissieleden

Elke fractie in PS kan maximaal 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid mag aan vergaderingen van de Statencommissie deelnemen waarin hij of zij benoemd is. Een duo-commissielid mag echter niet deelnemen aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten. De volgende duo-commissieleden zijn door de commissaris van de Koning geïnstalleerd: Hemmie Kerklingh van Forum voor Democratie, Vincent van den Born van de PVV en Herbert Mosmuller namens de fractie van de Partij voor de Dieren.

Aanpak stikstofproblematiek

Het CDA heeft onder de noemer actualiteit een verzoek gedaan om de stikstofaanpak te bespreken naar aanleiding van het rapport ‘Niet alles kan’ van de Commissie Remkes. In dit rapport staat dat de provincie moet zorgen dat er voldoende reductie van de stikstofemissie plaatsvindt in Noord-Holland. Het verzoek voor de actualiteit werd door de Statenleden unaniem aangenomen. Statenleden debatteerden vervolgens met Gedeputeerden Staten (GS) over de aanpak van de stikstofproblematiek. In een brief die GS op 27 september stuurden aan PS schetsen zij onder meer een tijdpad voor de komende week. Gedeputeerden Staten spreken dan onder meer met het interbestuurlijk overleg en de minister over de stikstofproblemen.

Gedeputeerden Staten gaven aan de urgentie van rapport te kennen en met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen te werken aan een aanpak. Maar omdat er nog geen vastgesteld beleid is vanuit de rijksoverheid kunnen GS nog niet op alle vragen van PS volledig antwoord geven. Zij stelden daarom voor om deze discussie verder te voeren in de Statencommissie Natuur Landbouw en Gezondheid van 14 oktober.

Het CDA verzocht GS nog met een motie om een provinciaal informatiepunt stikstofproblematiek in te stellen. Na stemming werd de motie door PS verworpen, alleen CDA, PVV en Partij voor de Dieren stemden voor.

Het idee van een provinciaal informatiepunt wordt door meerdere partijen wel sympathiek gevonden en daarom zal dit idee worden besproken in de commissievergadering van 14 oktober, zo zegde gedeputeerde Rommel toe.

Regionale energiestrategieën

De Regionale Energiestrategie, kortweg RES, is een document waarin gemeenten, waterschappen en de provincie samen beschrijven hoe en waar zij duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe ze de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Noord-Holland kent 2 RES-en: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Deze energieregio’s hebben een startnotitie gemaakt waarin zij aangeven hoe de RES gaat verlopen. Provinciale Staten en GS hebben de startnotities van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid besproken. PS, met uitzondering van Forum voor Democratie en PVV, stemden vervolgens in met de startnotities. Met het vaststellen hiervan wordt officieel de start van het RES-proces in Noord-Holland gemarkeerd.

Naar aanleiding van de RES werden door partijen meerdere moties ingediend. Op initiatief van GroenLinks werd een motie ingediend om rond het actieprogramma ‘Klimaat en gevoel van urgentie’ een communicatietraject te ontwikkelen en dit vervolgens voor te leggen aan PS. Deze kreeg steun van alle partijen, met uitzondering van Forum voor Democratie, CDA, PVV en 50PLUS/PvdO. Daarnaast stemden PS voor een motie van de VVD over het gebruik van andere energietechnieken, zoals innovaties, CO2-transport en -gebruik en getijdenenergie. De PvdD stemde tegen deze motie. Tenslotte stemden PS in met een motie van de SP om de begrippen ‘draagvlak’ en ‘participatie’ zorgvuldig te definiëren. Alleen het CDA stemde tegen.

Moties van FvD over een moratorium op wiebelstroom en van de PVV over thoriumkernenergie haalden het niet.

Uitbreiding fonds voor duurzame initiatieven

De provincie heeft een aantal fondsen en programma’s om innovatie en duurzaamheid in het Noord-Hollandse MKB te stimuleren. Eén daarvan is het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH). Met de middelen uit dit fonds worden projecten mogelijk gemaakt die bijdragen aan de versterking van de sector duurzame energie. PS hebben daarvoor een fondsvermogen van maximaal € 85 miljoen beschikbaar gesteld. Het fonds is gestart met een eerste tranche van € 30 miljoen, in 2018 gevolgd door een tweede tranche van € 25 miljoen. Afgelopen juli stelden Provinciale Staten een eerste deel van de derde tranche van € 11 miljoen aan het fonds beschikbaar.
Omdat het huidige fondsvermogen van € 66 miljoen ontoereikend is voor vervolg- en nieuwe investeringen, vragen GS aan PS om het tweede deel, ter grootte van € 19 miljoen, van de derde en laatste tranche aan het fonds beschikbaar te stellen. PS, met uitzondering van FvD, PVV en fractie Baljeu, stemden hiermee in. Het fonds is daarmee opgehoogd tot het maximum van € 85 miljoen.

Rivierkreeften

Krabben en (rivier)kreeften gaan niet meer levend het water in als het aan de Partij van de Dieren ligt. Een motie van de partij is aangenomen door PS. Met deze motie wordt voorkomen dat de provincie evenementen subsidieert waar deze dieren levend gekookt worden. VVD en D66 stemden tegen de motie.

Jury Ribbius-Peletier Penning

Provinciale Staten benoemden minister van Staat Sybilla Dekker als voorzitter van de Ribbius-Peletier Penning. Naast Sybilla Dekker benoemden Provinciale Staten voormalig Statenlid Rina van Rooij als vast jurylid.

Hamerstukken

Provinciale Staten hebben ingestemd met:

  • Tweede actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (2019-2025).
    In november 2018 hebben de Provinciale Staten het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 vastgesteld. In het PIM staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering van de provinciale infrastructuur. Het PIM is een voortschrijdend meerjarenprogramma dat jaarlijks wordt herzien. PS stemden in met kredietaanvragen vanuit het PIM.
  • De derde begrotingswijziging. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen.
  • Wijziging van de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland.
    De Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999 is aan herziening toe. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingsvoorstel is dat betalingstermijnen conform het financiële systeem in dagen worden uitgedrukt. Verder wordt er een hardheidsclausule toegevoegd en vinden er enkele technische aanpassingen plaats.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 30 september 2019. Terugkijken van de vergadering kan via de website van Provinciale Staten.

Vorig bericht Bambuu en Studiodock strategische partners in nieuwe fase Reeleezee
Volgend artikel TomTom Telematics Amsterdam heet nu officieel Webfleet Solutions

Nu op WijNoordHolland