Nieuws

Heiloo: stimuleringsfondsen ondernemers beschikbaar

€88.000 beschikbaar voor organisaties en ondernemers in 2022

College Heiloo Veerkrachtmaatregelen 2022

Heiloo,
Ook na het loslaten van bijna alle coronaregels zal de situatie voor veel ondernemers, verenigingen, instellingen en organisaties niet meteen weer ”net als vroeger” zijn. Er is ingeteerd op vermogen en vaste gewoontes van leden of bezoekers zijn veranderd. Het college wil ook in 2022 ondersteuning bieden, zodat we samen sterker uit de crisis komen. ”We hebben na gesprekken met organisaties en ondernemers een gevarieerd pakket samengesteld dat helemaal aansluit op hun wensen en behoeften. Hiermee geven we Heiloo weer wind in de zeilen”, aldus wethouder Rob Opdam.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente diverse initiatieven genomen om de inwoners, ondernemers en culturele, sport- en welzijnsorganisaties te ondersteunen. Vanwege de eerdere versoepelingen is het Corona Herstelfonds per 31 september 2021 opgeheven.

Om te weten waar nu behoefte aan is, heeft het college gesprekken in het gemeentehuis georganiseerd met vijf belangrijke sectoren. Vertegenwoordigers vanuit de sectoren cultuur, welzijn, horeca, ondernemers/winkeliers en sport gaven inzicht in hoe het nu binnen hun sector gaat en wat nodig is om Heiloo een extra boost te geven.

Veerkrachtmaatregelen (€88.000) beschikbaar
Op basis van de gesprekken heeft het college een pakket maatregelen vastgesteld dat snel kan worden uitgevoerd; de Veerkrachtmaatregelen Heiloo 2022. Er is in 2022 €88.000 beschikbaar om organisaties en ondernemers in Heiloo te ondersteunen op de volgende manieren: 

 • Promotie cultureel aanbod (€ 15.000, maximaal € 1.000 per aanvraag)
  De cultuursector geeft aan dat het publiek, ondanks de versoepelingen, nog terughoudend is waardoor de kaartverkoop achterblijft. Wethouder Elly Beens: ”We helpen de cultuursector met een budget voor promotie van voorstellingen op bijvoorbeeld de digiborden of advertenties in de krant. Zo kan de cultuursector het aanbod breder promoten.”
 • Huurcompensatie bij beperkte bezetting zalen (€ 10.000, maximaal € 1.000 per aanvraag)
  Door een mogelijk beperkte kaartverkoop zijn lokale theater- en toneelverenigingen soms niet in staat om naast de huur voor de voorstellingsavond zelf, ook de huur te betalen voor de 1 à 2 dagen die ze nodig hebben om het decor te plaatsen, licht te stellen en te repeteren. Om het risico voor deze verenigingen te beperken en ze in staat te stellen weer op te starten, ondersteunt de gemeente verenigingen in deze huurkosten.
 • Kwijtschelding terrashuren 2022 (€ 3.000)
  Om de horecaondernemers die de grond onder hun terras huren van de gemeente, tegemoet te komen, wordt een halfjaar huur kwijtgescholden. 
 • Promotie ondernemers (€ 10.000, maximaal € 5.000 per aanvraag)
  De ondernemers hebben gevraagd naar mogelijkheden voor gezamenlijke promotie van hun activiteiten. Voor aanvragen vanuit een brede samenwerking tussen ondernemers (bijvoorbeeld een winkelcentrum of branche) heeft het college een budget van €10.000-, beschikbaar gesteld.
 • Ondersteuning evenementen (€ 50.000, maximaal € 5.000 per aanvraag)
  De gemeente kan ondersteuning bieden door promotie, faciliteren van voorzieningen en door financiële ondersteuning. Burgemeester Mascha ten Bruggencate: ”Sinds de versoepelingen zien we dat mensen weer evenementen willen plannen. Door heb daarbij te ondersteunen, dragen we bij aan de toekomstbestendigheid van de betrokken organisaties en/of ondernemers.”

Overige Veerkrachtmaatregelen
Ook zonder budget kan de gemeente de organisaties en ondernemers in Heiloo ondersteunen. Dat gebeurt in 2022 onder andere door de volgende maatregelen:

 • Voortzetten coronaterrassen
  Het college heeft, op verzoek van de horecaondernemers, besloten opnieuw gedoogtoestemming te verlenen voor tijdelijke terrasuitbreiding van 15 maart t/m 31 oktober 2022, waarbij voor deze terrassen dezelfde sluitingstijden gelden als voor de bestaande terrassen. 
 • Communicatie over ondersteuning bewoners
  De welzijnsorganisaties hebben gevraagd om meer aandacht voor hun diensten en onderlinge afstemming. Door corona zijn er mogelijk meer mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Hiervoor wordt onder meer de gemeentelijke website ingezet. Speciale aandacht is er voor onder andere het spreekuur geldzaken (bijvoorbeeld de bijdrage van €200 voor gestegen energiekosten).
 • Omgeving winkelcentra
  De winkeliers hebben aandacht gevraagd voor het opknappen van de fysieke omgeving van winkelcentra. Er is sprake van scheve tegels, vervuiling en onkruid. Wethouder Peter van Diepen: ”Er wordt op korte termijn een inspectierondje gemaakt bij de winkelcentra en we kijken of het onderhoud eerder kan plaatsvinden. Graag noem ik ook de Fixi-app waarmee iedereen meldingen over de openbare ruimte kan doen, zodat we dit snel kunnen aanpakken.”
 • Promotie sporten en vrijwilligerswerk
  De sportsector heeft de gemeente gevraagd sporten in het algemeen te promoten, zeker na twee jaar van veel binnen zitten en minder bewegen. Daarbij is ook de aandacht gevraagd voor het vrijwilligerswerk bij het verenigingsleven. De buurtsportcoach gaat hieraan invulling geven binnen de kaders van het sportakkoord.

Aanpak ideeën voor de langere termijn
In de gesprekken zijn ook ideeën voor de langere termijn opgehaald. Deze ideeën worden overgedragen aan het nieuwe college. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

 • Cultuur: cultuurcoach voor fondsenwerving, lokaal cultureel fonds en opstellen beleidsnota kunst en cultuur.
 • Welzijn: versterken lokale netwerk sociaal domein en stimuleren bibliotheek op school.
 • Sport: uitvoering sportakkoord richten op ondersteuning verenigingen (inclusief leefstijlinterventies), opstellen beleidsnota sport en verduurzaming verlichting sportvelden.
 • Ondernemers: aanpassing standplaatsenbeleid.

Samen voor een Veerkrachtig Heiloo!
De gemeente nodigt organisaties en ondernemers uit om Heiloo een boost te geven. Alle voorwaarden staan op de website www.heiloo.nl/veerkracht. Verzoeken kunt u schriftelijk indienen via info@heiloo.nl, met financiële onderbouwing en een korte tekstuele toelichting. In alle gevallen gaat het om maatwerk. De verzoeken worden behandeld in volgorde van binnenkomst en worden beoordeeld op basis van de ontvangen informatie. De organisatie en promotie van de evenementen is aan de aanvrager zelf.

Vorig bericht 25 innovatieve ondernemers geselecteerd voor intensief GO!-NH programma
Volgend artikel Werkgevers Noord-Holland: NOW2 afronden

Nu op WijNoordHolland