Nieuws

Jaarrekening Heiloo: Toename reserves ondanks financiële tegenvallers

De behandeling van de jaarrekening 2018 staat weer voor de deur.


Heiloo
Er wordt afgesloten met een tegenvallend resultaat. De gemiddelde woonlasten blijven onder het landelijk gemiddelde.

De gemeente Heiloo heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een negatief rekeningresultaat van € 0,9 miljoen. Dit komt door incidentele tegenvallers. Zo zijn de kosten van de jeugdhulp hoger uitgevallen. De afwikkeling van nagekomen kosten uit 2017 met zorgaanbieders was vertraagd. Daarnaast wordt extra gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. Dit komt omdat de methode voor het bepalen van de voorziening is verfijnd. Tot slot gaat de gemeente Heiloo dit jaar voor het eerst vennootschapsbelasting betalen. Goede verkoopopbrengsten in het grondbedrijf resulteren in een eerste aanslag. Positief is, dat de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Heiloo in 2018 onder het landelijk gemiddelde lagen.

Geen grote zorgen
Wethouder financiën Fred Dellemijn maakt zich geen grote zorgen. “Zonder deze incidentele tegenvallers zou het rekeningresultaat rond de nul uitgekomen zijn. Daarnaast laten onze reserves een toename zien. Dit geldt met name door de vrijval van de verliesvoorziening Boekelermeer. Hierdoor verbetert onze solvabiliteit en weerstandsratio om eventuele toekomstige risico’s op te kunnen vangen.â€

Wel is er bezorgdheid of het rijk de gemeenten voldoende compenseert voor de toegenomen kosten van de jeugdhulp. In de meicirculaire is extra geld opgenomen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Voor de jaren erna zijn het Rijk en de VNG nog in gesprek. Zonder deze extra inkomsten zal het lastig worden om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen.

De behandeling en vaststelling door de gemeenteraad van de jaarrekening 2018 en het bijbehorende jaarverslag zijn geagendeerd voor de raadvergadering van maandag 24 juni aanstaande.

Vorig bericht Alkmaar bouwt aan haar toekomst
Volgend artikel Jeroen Veerman nieuwe voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Nu op WijNoordHolland