ICT

Noodzakelijk aanvullend beleid datacenters

Onderwerp afgelopen periode hoger op agenda

Noodzakelijk aanvullend beleid datacenters

Datacenters zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Er zijn veel vragen over de impact, nut en noodzaak van datacenters in de media, bij bewoners en discussies in gemeenteraden en Provinciale Staten. Voor provincies is het onderwerp de afgelopen periode hoger op de agenda gekomen en is geïnvesteerd in meer expertise over dit onderwerp.

Noord-Holland heeft bijvoorbeeld een datacenterstrategie vastgesteld waarin onder andere is vastgelegd waar datacenters zich nog kunnen vestigen.

Debat

Het is goed dat de noodzaak voor heldere afspraken over datacenters ook nationaal gevoeld wordt en Kamerleden vandaag, donderdag 23 juni, in debat gaan met de verantwoordelijke ministers. Recent stuurde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een Ontwerpbesluit met regels voor de vestiging van hyperscale datacenters naar de Tweede Kamer. Met dit Ontwerpbesluit wordt de landelijke regie op de grootste datacenters aangescherpt en wordt landelijk geregeld waar en onder welke voorwaarden de vestiging van deze datacenters is toegestaan.

Voor de datacenters die niet onder het Ontwerpbesluit vallen, is ook beleid nodig. De provincies willen samen met het Rijk vestigingsvoorwaarden opstellen, in samenhang met beleid voor andere typen grootverbruikers. Ook is er een brede visie op duurzame digitale infrastructuur nodig. Datacenters vormen een essentieel onderdeel van deze digitale infrastructuur, maar hebben een flinke impact op het landschap, het water- en het energiesysteem. Er zijn daarom strenge voorwaarden nodig voor het faciliteren van de groei van datacenters. De provincies roepen het Rijk op om nauw samen te werken en zij willen een belangrijke stem krijgen in de voorwaarden waaronder vestiging kan plaatsvinden. Met maatwerk per provincie gericht op bijvoorbeeld inpassing in het landschap, energie- en waterverbruik, de mogelijkheid tot hergebruik van restwarmte en stimulering van de economie.

Goede afspraken zijn noodzaak

De provincies vinden het maken van goede afspraken over de vestiging van datacenters een absolute noodzaak. Daarnaast moet Nederland ambitieus zijn in het streven naar minimale impact van datacenters op de omgeving. Zou de norm niet moeten zijn dat alle datacenters CO2-neutraal opereren, waar mogelijk zelf duurzame energie opwekken, op real time basis duurzame energie gebruiken, de restwarmte in de omgeving benutten en circulaire gebouwen ontwikkelen die passen in het landschap?

Deze opsomming van voorwaarden is niet gering. Maar wat de provincie betreft wel allemaal noodzakelijk om de impact voor de omgeving te beperken. Wat de provincies betreft zijn dit belangrijke punten die de komende tijd samen met het Rijk en andere medeoverheden en organisaties uitgewerkt worden en die ook passen bij andere grote bedrijfsvestigingen die veel ruimte, energie en water vragen.

Vorig bericht Gemeente stelt subsidie voor Dijk en Waardse evenementen beschikbaar
Volgend artikel Plan voor woningen ten westen van De Strip

Nu op WijNoordHolland