Infra

Onderzoeksresultaten naar toekomstige verdeling autoverkeer Heiloo bekend

Afronding ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ dit najaar verwacht

Onderzoeksresultaten naar toekomstige verdeling autoverkeer Heiloo bekend

Heiloo,
Hoe blijft Heiloo goed en veilig bereikbaar? Dit is door adviesbureau Goudappel onderzocht. Op 5 juli worden de onderzoeksresultaten tijdens een raadsinformatieavond in de raadzaal toegelicht. Eind augustus of begin september volgt er een informatieavond voor inwoners en belangstellenden.

Het onderzoek is één van de bouwstenen om de paragraaf “evenwichtige verdeling van het gemotoriseerde verkeer” uit het huidige ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ verder uit te werken en af te ronden. Later dit jaar neemt de raad hier een besluit over.

Afspraken Verkeerspanel en aanleiding verkeersonderzoek

De afgelopen jaren dacht het Verkeerspanel samen met de gemeente na over te nemen verkeersmaatregelen. De maatregelen moeten leiden tot een evenwichtige verdeling van (toekomstige) verkeersstromen over de wegen van Heiloo. In samenspraak met het Verkeerspanel is gekozen om te starten met de herinrichting van wegen volgens het verkeersbeleid. De Kerkelaan-Belieslaan is daar een recent voorbeeld van. Daarnaast is afgesproken de ontwikkeling van verkeersstromen nauwlettend te monitoren en passende maatregelen uit te werken als blijkt dat dit nodig is.

Door het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo kwam naar voren dat de gekozen insteek onvoldoende zekerheid biedt over de te nemen verkeersmaatregelen. Ook zijn de vastgestelde grenswaarden in het verkeersbeleid onvoldoende onderbouwd. Dit gaat over de hoeveelheid verkeer die per dag op een weg acceptabel is. Daarop is adviesbureau Goudappel gevraagd om een nieuw verkeersonderzoek uit te voeren.

Onderzoek Goudappel

Goudappel onderzocht de grenswaarden waarbij ook nadrukkelijk is gekeken naar aspecten als veiligheid en leefbaarheid. Goudappel geeft in het rapport een onderbouwing van de juiste waarden. Wethouder Rob Opdam: “Als college willen we de bestaande verkeersknelpunten graag oplossen en toekomstige knelpunten voorkomen. In het verkeersbeleid hebben we voor verschillende wegen grenzen vastgesteld voor de acceptabele hoeveelheid verkeer per dag. Uit het onderzoek van Goudappel blijkt dat de in het verkeersbeleid opgenomen grenswaarden voor verschillende wegen niet juist zijn vastgesteld. We willen de raad voorstellen om dit te herstellen.

Ook is onderzoek gedaan naar de impact van toekomstige ontwikkelingen (nieuwbouw, infra-projecten, etc.) op de verkeersstromen in Heiloo. Welke maatregelen zijn dan nodig om te komen tot een evenwichtige verdeling van het verkeer over de wegen in Heiloo?

Wethouder Rob Opdam: “Goudappel concludeert dat op basis van de huidige verkeerssituatie een aansluiting op de A9 eigenlijk al nodig is. Dit sluit ook aan bij wat we eerder hebben vastgesteld in het verkeersbeleid en in het recent overeengekomen coalitieakkoord. Wel staat vast dat als de aansluiting A9 wordt gerealiseerd er ook ingrijpende maatregelen nodig zijn, om te komen tot een acceptabele verkeerssituatie in héél Heiloo. Deze maatregelen zorgen dat het verkeer zich meer concentreert op wegen die daar ook voor zijn ingericht. De zogeheten gebiedsontsluitingswegen (50-kilometerwegen). Ik begrijp heel goed dat dit pijn doet bij bewoners langs de wegen waar het drukker wordt. Daar staat wel tegenover dat we een oplossing bieden voor de grootste verkeersknelpunten in Heiloo. Namelijk de grote verkeersdrukte op de Stationsweg en de Kerkelaan.

Vervolg

Op 5 juli wordt de raad geïnformeerd over de onderzoeksresultaten tijdens een raadsinformatieavond. Na deze avond bespreekt de gemeente de resultaten ook met de partijen die betrokken zijn bij het verkeersonderzoek (o.a. Verkeerscommissie, Verkeerspanel).

Vervolgens vindt na de zomervakantie een informatieavond plaats voor alle inwoners van Heiloo. Daarna nemen het college en de raad een besluit over de juiste grenswaarden en de maatregelen die nodig zijn voor een evenwichtige verdeling van (toekomstige) verkeersstromen.

In het najaar volgt dan de vaststelling van de in het coalitieakkoord benoemde bestemmingsplannen Vennewatersweg, aansluiting A9 en Zandzoom Heiloo.

Vorig bericht Provincie investeert €1,5 miljoen in slimme oplossingen om elektriciteitsnet te ontlasten
Volgend artikel Bijna € 150 miljoen van Rijk voor Metropoolregio Amsterdam

Nu op WijNoordHolland