Nieuws

Subsidiemogelijkheid voor Noord-Hollandse agrariërs weer opengesteld

Landbouwportaal Noord-Holland.


Heerhugowaard
Op 1 juni 2019 heropende Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland die de bodem- en waterkwaliteit binnen hun bedrijf willen verbeteren. Agrariërs kunnen hun subsidieaanvraag doen via het Landbouwportaal Noord-Holland. HHNK is blij met het enthousiasme waarmee agrariërs willen werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Daarom is nu het subsidiebudget voor 2019 verruimd.

Eerder dit jaar was het waterschap vanwege het succes genoodzaakt de subsidiemogelijkheid tijdelijk te sluiten. Voor de heropening zijn de subsidiepercentages en maximale bedragen van de subsidiemaatregelen aangepast zodat meer agrariërs de kans krijgen hun bedrijfsvoering te verbeteren. Deze aanpassingen zijn mede tot stand gekomen met de expertise van de agrarische samenwerkingspartners, LTO-Noord, de agrarische collectieven en de KAVB. HHNK-bestuurder Siem Jan Schenk is tevreden: “Het overweldigende aantal subsidieaanvragen begin dit jaar heeft ons positief verrast. Dit enthousiasme van agrariërs om te werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit binnen het eigen bedrijf kunnen we alleen maar aanmoedigen. Ik ben dus blij met het besluit het portaal weer te openen.”

Landbouwportaal Noord-Holland

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 hebben bijna 900 agrarische ondernemers zich aangemeld. Via www.landbouwportaalnoordholland.nl hebben agrariërs toegang tot informatie over erf- en bodem gerelateerde thema’s in relatie tot het watersysteem. Ook is het mogelijk om via het portaal gratis coachbezoeken en subsidiemaatregelen aan te vragen. Thema’s die centraal staan zijn erfafspoeling mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen.

Voldoende en gezond zoetwater van levensbelang voor land- en tuinbouw

Het Landbouwportaal Noord-Holland is voortgekomen uit ‘Samenwerken aan Bodem & Water’; een samenwerking tussen LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de drie waterschappen in Noord-Holland (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Het doel van de samenwerking is het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, voldoende zoetwater en bodemkwaliteit. De kern van het programma is kennisdeling en het subsidiëren van maatregelen die een agrariër kan nemen binnen het eigen bedrijf.

Bron: HHNK

Vorig bericht Amsterdamse startup Owlin haalt 3,5 miljoen dollar op
Volgend artikel VVD draagt Jorrit Eijbersen voor als nieuwe wethouder Gooise Meren

Nu op WijNoordHolland